CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU

EDITURA CASEI CORPULUI DIDACTIC BACĂU

Scurt istoric.

Editura Casei Corpului Didactic Bacău a fost înfiinţată în anul 2004 cu scopul de a de a edita /tipări diferite tipuri de publicaţii, fiind astfel valorificată şi popularizată experienţa şi activitatea de cercetare în educaţie a cadrelor didactice.

Astfel, în sensul îndeplinirii scopului său, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, este deschisă iniţiativelor cadrelor didactice, activitatea sa fiind subordonată următoarelor obiective:

  • sprijinirea procesului de învăţământ, prin creşterea accesului la informaţie a cadrelor didactice; 
  • susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice.
Sub egida editurii, conform ultimei actualizări a datelor din 01.09.2014, au fost publicate peste 500 de titluri, lucrări de specialitate, ghiduri metodice, dicţionare, culegeri de teste, reviste ştiinţifice şi şcolare.


În cadrul editurii se asigură:

  • acordarea consultanţei de specialitate cadrelor didactice şi consilierea responsabililor revistelor şcolare, în vederea demarării procedurilor privind obținerea codurilor ISBN și ISSN;
  • acordarea consultanţei de specialitate şi a consilierii cadrelor didactice, precum şi asigurarea demersurilor privind legalitatea apariţiilor editoriale;
  • legătura cu Biblioteca Naţională a României - Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP, cu Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu” Bucureşti, cu Biblioteca Judeţeană "Costache Sturdza" Bacău, dar şi cu alte biblioteci din ţară;
  • gestionarea soft-ul educaţional existent, ce poate folosit pentru asigurarea activităţii de instruire/perfecţionare a personalului din învăţământ în utilizarea PC, dar şi în cadrul activităţilor desfăşurate de aceştia la clasă;
  • realizarea materialelor informative şi de promovare a ofertei educaţionale;
  • realizarea concepţiei tehnice a materialelor de promovare pentru instituţiile de învăţământ doritoare (machetare, design).

Lista codurilor ISBN si ISSN utilizate în intervalul 2016 - 2019. coduri

Despre ISBN.

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii.
Este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă, astfel ... ISBN
(sus)

Despre ISSN.

ISSN este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297. Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale. Este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN. Cel de-al optulea caracter este cifra de control a codului. Poate fi o cifră sau X... ISSN

Despre descrierea CIP.

Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România si Biblioteca Națională a României - Centrul Național CIP .... CIP

Legi.

Redactor editură: prof . Aurelia Bocancea: tel: 0234523988, sau email: ccd_bacau@yahoo.com; contact@ccdbacau.ro

PROCEDURA

  EDITURII CASEI CORPULUI DIDACTIC BACĂU

PENTRU ACORDAREA ISBN ȘI DESCRIERE CIP

PROCEDURA

  EDITURII CASEI CORPULUI DIDACTIC BACĂU

PENTRU ACORDAREA ISSN