Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale didactice și a inspecției școlare

Categoria 1. „Programe de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile şi strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice”, conf. art. 244 alin (5), literele e) şi f), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și OM Nr. 3130/01.02.2013, Anexa 1, Categorii de programe de formare continuă, Tipuri de competențe: a) Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic”

Obiectivele generale ale programului de formare

O1 – Dezvoltarea unei atitudini proactive a cadrelor didactice față de noile tendințe înregistrate în teoria și practica evaluării în contextele evaluative profesionale didactice și de perfecționare didactică (inspecții speciale/ de specialitate, probe practice, evaluărea portofoliilor profesionale, probe scrise);

O2 – Dezvoltarea competenţelor de proiectare a demersului evaluativ conform curriculumului centrat pe competenţe pentru cadrele didactice-evaluatori din județul Bacău în cadrul examenelor/ concursurilor profesionale și contextelor de perfecționare prin gradele didactice;

O3 Creşterea capacităţii cadrelor didactice-evaluatori de a utiliza metode, tehnici şi instrumente de evaluare tradiționale și alternative în vederea eficientizării demersului evaluativ (inspecții speciale/ de specialitate, probe practice, evaluărea portofoliilor profesionale, probe scrise) în contextul examenulului național de definitivare și al concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din județul Bacău;

O4 – Dezvoltarea flexibilității și a autonomiei gândirii cadrelor didactice-evaluatori în vederea diminuării erorilor survenite în procesul evaluării centrate pe competențele profesionale ale cadrelor didactice (inspecții speciale/ de specialitate, probe practice, evaluărea portofoliilor profesionale, probe scrise) în cadrul examenelor/ concursurilor profesionale din domeniul învățământului preuniversitar din județul Bacău.

Modulele programului de formare

Modulul I: Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic

Modulul II: Evaluarea cadrelor didactice pe baza competențelor profesionale. Contexte evaluative profesionale didactice

Modulul III: Forme, metode, tehnici, instrumente și procedee tradiționale și complementare în evaluarea performanței cadrelor didactice în contexte profesionale și de perfecționare didactică

Modulul IV: Erori și efecte ale acestora întâlnite în evaluarea realizată în inspecțiile școlare/ contextele didactice profesionale