Educaţie şi performanţă în învăţământul profesional şi tehnic

Categoria 2. „Programe de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile şi strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice”, conf. art. 244 alin (5), literele e) şi f), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și OM Nr. 3130/01.02.2013, Anexa 1, Categorii de programe de formare continuă, 2., Tipuri de competențe: b) Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele

Obiective

Obiective pe termen scurt

B.1. Obiective calitative

B.2. Obiective cantitative

Teme - Module

Modul 1 – Abordarea integrată a SPP-urilor (Standardelor de pregătire profesională) şi a noilor tehnologii de fabricaţie în activitatea didactică şi corelarea cu nevoile pieţei muncii locale/regionale/naţionle

M1.1. Standardele de pregătire profesională instrument fundamental în proiectarea, predarea şi evaluarea activităţilor din învăţământul profesional şi tehnic

M1.2. Legislaţia specifică învăţământului profesional şi tehnic şi impactul acesteia asupra acivităţilor de predare-învăţare-evaluare şi relaţiile cu operatorii economici parteneri (SPP-urile, COR, CNC, metodologiile de organizare şi funcţionare, certficare a învăţământului profesioanl dual, liceal tehnologic, postliceal.

M1.3. Impactul schimbărilor din mediul economic, social şi tehnologic în educaţie şi modul de identificare şi adaptarea a învăţământului profesional şi tehnic

 

Modul 2 – Metodica predării disciplinelor tehnice

M2.1. Didactica predării disciplinelor tehnologice – didactica generală

M2.2. Modalităţi de realizare a instruirii diferenţiate la discipline tehnice

M2.3. Rolul profesorului în proiectare

M2.4. Direcţii de abordare a evaluării

M2.5.Evaluarea şi certificarea în învăţământul profesional şi tehnic

M2.6. Auxiliarul curricular - mijloc de eficientizare a procesului instructiv–educativ, ghid de bune practici pentru eficientizarea procesului de învățare la Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău

Modul 3 – Comunicarea în procesul educaţional şi în relaţiile de parteneriat cu agenţii economici

M3.1. Tehnici şi forme de comunicare didactică

M3.2. Procesul de comunicare şi negociere a protocoalelor, contractelor şi documentelor care fundamentează şi legalizează activitatea de instruire practică din învăţământul profesional şi tehnic

M3.3. Bariere în comunicarea didactică şi de afaceri

M3.4 Tehnici de influenţare individuala

Modul 4 – Utilizarea TIC în predarea disciplinelor tehnologice

M.4.1 Open source

M 4.2.  Instrumente web pentru gestionarea claselor de elevi

M 4.3.  Instrumente web colaborative

M 4.4.  Produse software specifice fiecărei specializări

a. Domeniul tehnic

b. Domeniul servicii

c. Domeniul resurse naturale şi protecţia mediului

Metodologie
 

 

Activitate teoretică

Aplicaţii practice

Evaluare pe parcurs

Zi

Distanţă

Zi

Distanţă

Zi

Distanţă

Nr. ore

14

4

51

9

5

1

Total

18 ore

60 ore

11 ore (6 ore evaluare pe parcurs + 5 ore de evaluare finală)

Procent

20 %

68 %

12 %

 
Resurse umane şi tehnice

 Responsabilul de program: prof. univ. dr. Gabriel Leahu, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău;