Prezentare program

Programului de formare continuă Îmbunătățirea competențelor delectură utilizând metode și procedee moderne”, dezvoltă şi extinde competenţele transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu elevii și familiile acestora, cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei în învăţământul preuniversitar.

Modul I – A CITI SAU A NU CITI?

I.1. Lectura și rolul acesteia în dezvoltarea personalității copilului (evaluare inițială – chestionar, introducere în temă, determinări conceptuale; ce este lectura, cititul – instrument de bază al activității intelectuale). De ce, când, cum, de când, unde citim

I.2. Predarea cititului la clasa pregătitoare și clasa I (metoda fonetică, analitico-sintetică)

I.3. Calitățile citirii (conștientă, cursivă, expresivă) și cum dezvoltăm aceste calități

Prof. înv. primar Rodica LEONTE

          Prof. dr. Mihaela-Alina CHIRIBĂU-ALBU

Modul II – HAI SĂ CITIM!

II.1. Strategii didactice utilizate în vederea stimulării interesului pentru lectură

     II.1.1. Metode didacticeutilizate în orele de lectură

               II.1.1. A. Tradiționale

                II.1.1.B. Moderne – de dezvoltare a gândirii critice, interactive (bazate pe studiu individual, cooperare, redactare, organizare grafică a informațiilor și joc)

                II.1.1. C. Proiectarea orei de lectură pe cadrul ERR – evocare, realizarea sensului, reflecția

II.2. Tehnici de stimulare a interesului la elevi pentru lectură – stimularea motivației pentru lectură

II.3. Cititul și arta dramatică

II.4. Utilizarea calculatorului în orele de lectură

II.5. Evaluarea – un mijloc de încurajare a lecturii

Prof. înv. primar Rodica LEONTE

Prof. dr. Alina-Ramona PISTOL

Prof. dr. Mihaela-Alina CHIRIBĂU-ALBU

         Bibliotecar Oana-Liliana JIANU

Modul III – ȘCOALA PĂRINȚILOR

III.1. Ședința cu părinții – instrument de optimizare a relației școală – familie (tematica, pregătirea, desfășurarea astfel încât să asigure caracterul interactiv)

III.2. Cum încurajăm copilul să citească? Strategii utilizate de părinți pentru a-l determina pe copil să citească

III.3. Planificarea unor activități culturale și a bugetului destinat acestora

Prof. înv. primar Rodica LEONTE

Prof. dr. Alina-Ramona PISTOL

          Bibliotecar Oana-Liliana JIANU

Obiectivele și competenţele pe care le formează cursanţilor

Obiectivele

Obiectivele programului sunt formulate pe termen lung şi scurt, la nivelul cărora sunt delimitate obiective calitative şi cantitative.

  1. Obiective pe termen lung/generale

Competenţele pe care le formează cursanţilor

            Conform Metodologiei formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin sistemul de competenţe se propune atingerea unui set de standarde de calitate, care vizează: profesionalizarea carierei didactice; plasarea sistemului de formare în contextul european al dezvoltării profesionale continue/învaţării şi formării pe tot parcursul vieţii; orientarea sistemului de formare către mobilitate şi evoluţie în carieră şi dezvoltare profesională.

            Competențele complementare reprezintă un ansamblul de competențe de proiectare și realizare a procesului instructiv-educativ ca modalitate de comunicare și se exprimă prin mai mulți descriptori: comunicare flexibilă și persuasivă, accesarea corectă a surselor de informare, cunoașterea și înțelegerea relației elev-profesor-comunitate.

            Competențele complementare ale programului propus vizează: stăpânirea conceptelor și a teoriilor de comunicare orizontală/verticală, utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ, aplicarea noțiunilor, cunoștințelor, a capacităților necesare și a atitudinii pozitive în activitatea didactică pentru colaborarea eficientă cu partenerii activităţilor de instruire, colegii, părinții, șefii, presa.

Competenţele transversale sunt acele capacităţi care depăşesc un anumit domeniu, respectiv program de studii, având o natură transdisciplinară şi se exprimă prin următorii descriptori: autonomie şi responsabilitate; interacţiune socială; dezvoltare personală şi profesională.

În cazul programului de formare continuă propus, competenţele transversale vizează: deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii; respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; inserţia activă şi eficientă în colectivitate/comunitatea şcolară şi/sau profesională şi pe piaţa muncii; autonomia în căutarea, selectarea, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor.

Principalele competenţe generale care vor fi formate cursanţilor în cadrul programului de formare continuă sunt:

Conform Metodologiei formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin sistemul de competenţe se propune atingerea unui set de standarde de calitate, care vizează: profesionalizarea carierei didactice; plasarea sistemului de formare în contextul european al dezvoltării profesionale continue/învaţării şi formării pe tot parcursul vieţii; orientarea sistemului de formare către mobilitate şi evoluţie în carieră şi dezvoltare profesională.

            Competențele complementare reprezintă un ansamblul de competențe de proiectare și realizare a procesului instructiv-educativ ca modalitate de comunicare și se exprimă prin mai mulți descriptori: comunicare flexibilă și persuasivă, accesarea corectă a surselor de informare, cunoașterea și înțelegerea relației elev-profesor-comunitate.

            Competențele complementare ale programului propus vizează: stăpânirea conceptelor și a teoriilor de comunicare orizontală/verticală, utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ, aplicarea noțiunilor, cunoștințelor, a capacităților necesare și a atitudinii pozitive în activitatea didactică pentru colaborarea eficientă cu partenerii activităţilor de instruire, colegii, părinții, șefii, presa.

Competenţele transversale sunt acele capacităţi care depăşesc un anumit domeniu, respectiv program de studii, având o natură transdisciplinară şi se exprimă prin următorii descriptori: autonomie şi responsabilitate; interacţiune socială; dezvoltare personală şi profesională.

În cazul programului de formare continuă propus, competenţele transversale vizează: deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii; respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; inserţia activă şi eficientă în colectivitate/comunitatea şcolară şi/sau profesională şi pe piaţa muncii; autonomia în căutarea, selectarea, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor.

Principalele competenţe generale care vor fi formate cursanţilor în cadrul programului de formare continuă sunt: