PROIECT " PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF ”

POCU/904/6/25/ Operatiune compozita OS  6.5,6.6/146587

CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU - partener 6

 PROIECTUL „PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF” POCU/904/6/25/ Operatiune compozita OS 6.5,6.6/1465878.


PREZENTARE PROIECT

ANUNȚURI IMPORTANTE


Pagina oficială pe site ME,  https://www.edu.ro/PROF
Site proiect site

Casa Corpului Didactic „ Grigore Tabacaru” Bacău ,

în calitate de Partener 6,

implementează proiectul „PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF”

POCU/904/6/25/ Operatiune compozita OS 6.5,6.6/1465878.Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

I. Carte de vizită

 Titlul proiectului

 Profesionalizarea carierei didactice – PROF

 Numele beneficiarului

 Ministerul Educației

 Numărul Contractului de finanțare/data

 32811/31.03.2021

 Cod SMIS

 146587

 Axa  prioritară / Obiectivul specific

 POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6

 Durata proiectului

 33 de luni: aprilie 2021 – decembrie  2023

 Grupul-țintă

 28.211 persoane, din categoria  personal didactic din învățământul preuniversitar

 Bugetul

 28 mil. euro – 135733852,02 lei din care asistență financiară nerambursabilă  120.150.531,521 lei

Structură partenerială

Ministerul Educației – Beneficiar

I. 4 universități

P1. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

P2. Universitatea Transilvania din Brașov

P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați

P4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Tg.Mureș

II. 11 case ale corpului didactic – CCD

P5. Casa Corpului Didactic Brăila

P6. Casa Corpului Didactic Grigore Tabacaru Bacău

P7. Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

P8. Casa Corpului Didactic Constanța

P9. Casa Corpului Didactic Dolj

P10. Casa Corpului Didactic Hunedoara

P11. Casa Corpului Didactic Spiru Haret Iași

P12. Casa Corpului Didactic Ilfov

P13. Casa Corpului Didactic Mureș

P14. Casa Corpului Didactic Prahova

P15. Casa Corpului Didactic Sălaj

II. Descrierea intervenției sistemice

Prin intervenția sistemică realizată prin proiectul PROF, Ministerul Educației regândește sistemul formării profesionale pentru cariera didactică, intervenind, atât la nivelul formării inițiale – prin stagiile practice – cât și la nivelul formării continue, prin crearea de comunități de învățare și de rute flexibile de acces și de evoluție în carieră. Atât partea practică a formării inițiale, cât și formarea continuă a cadrelor didactice, ca dezvoltare profesională, se fac în formatul comunității de învățare, prin bazele de practică pedagogică-BPP- consorții școlare care reunesc, sub coordonarea unei școli de aplicație, diverse tipuri de unități de învățământ.

Rolul profesorului mentor, în cadrul unei comunități de învățare, construite, pentru început, în structura bazei de practică pedagogică, devine foarte important. Acesta identifică nevoia de formare, susține, mediază, validează și diseminează formarea, pe baza standardelor de formare asociate profilului de formare al profesorului.

Formarea continuă se întâmplă în școală, pe sistemul practicii pedagogice, nu în afara ei, nu prin scoaterea profesorilor de la cursuri și/sau prin plasarea lor în contexte de învățare externe procesului de învățământ și implică relația profesor-elev, pe un model de tip peer-learning, în sistem blended-learning.

Componenta digitală a procesului didactic este, de asemenea, foarte importantă, în asigurarea mentoratului de carieră didactică.

O asemenea intervenție educațională complexă realizată de Ministerul Educației prin proiectul necompetitiv PROF este parte a unei intervenții integrate, care reunește și abilitarea currriculară  realizată, pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial, prin proiectul CRED, și formarea inițială, academică, pentru cariera didactică, realizată prin proiectul START. Acțiuni convergente în sensul reformării sistemului educațional, cu focalizare pe învățământul preuniversitar sau pe relația preuniversitar-universitar, sunt realizate și în cadrul altor proiecte complexe, sistemice, precum ETIC – pentru segmentul de educație timpurie – și ROSE, pentru relația preuniversitar-universitar și suport pentru facilitarea tranziției între ciclurile/nivelurile de învățământ.

III. Obiective și rezultate așteptate            

III.1. Obiectivele proiectului

a) Obiectivul general

Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

b) Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare, până în anul 2023, prin înființarea instituției mentoratului carierei didactice, structurată ca rețea, cuprinzând:

  • 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP)
  • 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice
  • 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) – instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă și care își desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).

OS2: Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea și operaționalizarea, până în anul 2023, a trei oferte educaționale pentru elevi și a unor resurse didactice, inclusiv pentru învățarea în sistem blended learning/online și a 7 standarde didactice pentru cadrele didactice, pe baza cărora se realizează formarea și dezvoltarea/ evaluarea/echivalarea și validarea competenței didactice, obținută atât prin trasee clasice de evoluție în carieră, cât și prin rute/contexte alternative.

OS3: Formarea continuă și perfecționarea profesională, până în anul 2023, a 28.000 cadre didactice din învățământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale și al evoluției în carieră, pentru asigurarea continuității pedagogice în predare-învățare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică și în domenii precum: noile educații, incluziune, curriculum, evaluare, Teleșcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate – inclusiv în vederea completării perfecționării continue a personalului didactic, în contextul global al digitalizării sistemelor de educație și în contexte specifice/nespecifice privind activitatea cu elevi aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu cerințe educaționale speciale (CES) sau copii aflate în situații de risc medical-școlarizați în spital, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic.

III.2. Rezultatele așteptate ale  proiectului

Prin proiectul necompetitiv sistemic se are în vedere elaborarea și dezvoltarea unui cadru instituțional adecvat mecanismelor și standardelor actuale pentru formarea și dezvoltarea competenței didactice, în acord cu recomandările și liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, în domeniul carierei didactice/formării profesorilor:

–  mecanismul instituțional al mentoratului carierei didactice, mecanism ce va asigura coerență și unitate conceptuală, operațională, metodologică și legislativă în sistemul de dezvoltare a carierei didactice;

– organism național de reglementare în cariera didactică – Centrul Național de Mentorat al Carierei Didactice – CNMCD;

– 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), structurate pe sistemul consorțiilor școlare,  reunind  școli de aplicație (529) în care se organizează stagiile practice pedagogice – atât la nivelul formării inițiale cât și la nivelul formării continue – lecții demonstrative, evaluări practice ale competenței didactice (diverse tipuri de inspecție școlară), cercuri pedagogice, studii privind calitatea predării/învățării/evaluării, în sistem blended learning și online etc.;

– 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice, în structura actuală a CCD, ca centre de facilitare a învățării/formării;

– 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) – instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă, în structura actuală a DPPD din cadrul universităților, ca  entități furnizoare de formare la nivel academic/profesional;

–  Corp național de experți în domeniul mentoratului de carieră didactică;

–  Corp de de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică, constituit la nivelul fiecărui județ/ la nivelul municipiului București.

Toate entitățile enumerate mai sus, înființate în cadrul proiectului, urmând a fi asimilate și integrate de sistemul educațional național, își desfășoară activitatea ca o rețea instituțională, sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).

IV. Justificarea necesității intervenției sistemice

Profesionalizarea carierei didactice a constituit o temă de discuție permanentă în ultimii 20 de ani.

În scopul coerentizării demersurilor, măsurilor și intervențiilor de sistem cu privire la competența didactică și la cariera didactică, se impune cu necesitate atât elaborarea unui cadru normativ coerent cât și elaborarea unui cadru instituțional fiabil de profesionalizare a carierei didactice, care să reglementeze, deopotrivă, debutul și evoluția în cariera didactică, în sistemul educațional preuniversitar, prin elaborarea/revizuirea/dezvoltarea unor mecanisme, standarde, instrumente și proceduri vizând formarea și dezvoltarea competenței didactice necesare ocupării unei funcții didactice și prin înființarea sau restructurarea unor organisme/instituții, capabile să (auto)reglementeze, să evalueze și să certifice, în domeniul carierei didactice.

Diagnoza sistemului educațional preuniversitar a relevat necesitatea restructurării cu celeritate a sistemului actual privind debutul și evoluția în cariera didactică, în scopul eficientizării și adecvării acestuia la specificul educației contemporane. Noul sistem, fundamentat pe profesionalizarea carierei didactice în învățământul preuniversitar, trebuie să reunească rutele de profesionalizare clasice – acces, evoluție în carieră și dezvoltare profesională – și pe acelea alternative, asigurând, totodată, pe baza standardelor de formare, recunoașterea și echivalarea rezultatelor formării, obținute de către cadrele didactice în contexte diferite, formale și nonformale, teoretice și practice.

PARTENERI


1. MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII - Lider parteneriat

2. UNIVERSITATEA ,,LUCIAN BLAGA'' DIN SIBIU - partener 1

3. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV -partener 2

4. UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI - partener 3

5. UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE" DIN TÂRGU

MUREȘ - partener 4

6. CASA CORPULUI DIDACTIC BRAILA - partener 5

7. CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU - partener 6

8. CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDETULUI BISTRITA-NASAUD - partener 7

9. CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANTA - partener 8

10. CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ - partener 9

11. CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA - partener 10

12. CASA CORPULUI DIDACTIC" SPIRU HARET" IAȘI - partener 11

13. CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV - partener 12

14. CASA CORPULUI DIDACTIC MURES - partener 13

15. CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA - partener 14

16. CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ - partener 15

sus

OBIECTIV


Proiectul PROF își propune crearea a 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP) și asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în interesul unui sistem național coerent și fiabil de formare inițială și continuă a profesorilor, care să  genereze și să dezvolte competența didactică necesară obținerii performanței pedagogice, în activitatea de predare/formare și în activitatea de  management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Lansare proiectANUNȚURI IMPORANTE

Your Title Here

Apel 3 selectie experti proiect PROF

Anunt  concurs Apel 3

Înscriere programe formare PROF III și PROF IV

PREZENTARE PROF III SI IV

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 5

ACHIZITII SERVICII ORGANIZARE ATELIERE DE LUCRU - MENTORAT DIDACTIC

în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF

  • Instrucțiuni privind achiziția de servicii organizare evenimente - ateliere de lucru mentorat didactic [data publicării: 14.11.2022]


Registrul national al formatorilor din invatamantul preuniversitar

  registru

Registrul national al profesorilor mentori din invatamantul preuniversitar


registru mentori

Ordin nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal

Ordinul de ministru Ordin nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației

Alte informații utile sunt disponibile în ordinele de ministru anexate.

Anexa 1: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - XII)

Anexa 2: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - X)

Anexa 3: Programă școlară pentru disciplina opțională Strategii metacognitive - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasa a X-a)

Adresa ME PROF III și PROF IV

vezi adresa

ACTE NORMATIVE

 În contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 –  Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, în cadrul activității A2.1 Elaborarea/revizuirea cadrului normativ care să permită organizarea și funcționarea mentoratului de carieră didactică, ca mecanism instituțional în învățământul preuniversitar din România  Subactivitatea A5.1. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica în învățământul preuniversitar, la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice și Subactivitatea A5.4. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica, la nivelul rețelei de scoli de aplicație care funcționeaza în sistem de consorțiu scolar în cadrul Bazelor de practica pedagogica – BPP, au fost elaborate următoarelor documente:

  • Ordin nr. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ  componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 725 din 19.07.2022, Partea I;

Prezentul ordin reglementează organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, organizate cf. OMEC nr. 3654 din 12.04.2021, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 –  Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar.

OME nr. 4223/2022

  • Ordin nr. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 722 din 19.07.2022, Partea I.

 Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/6.07.2022 reglementează procesul de asigurare a calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Conform prezentei metodologii – cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competențele profesionale, adecvat rolurilor didactice.

În funcție de tipul de competențe dezvoltate, de abilități și deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate și de modalitatea de validare calitativă, documentul conține reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare profesională continuă:

 1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate –  programe acreditate constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate sau în domeniul psihopedagogic și metodic pentru evoluția în cariera didactică și management educațional strategic;

2)  Programe pentru dezvoltare profesională continuă complementare – programe complementare constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domenii complementare specializării;

3)  Programe pentru dezvoltare personală și abilitare funcțională –  programe pentru abilitare funcțională constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sensul dezvoltării abilităților și deprinderilor în domenii conexe domeniului educațional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.

Alte informații utile sunt disponibile în ordinele de ministru anexate. 

OME nr. 4224/2022

Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in cariera_didactica

Anexa_1_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Acreditare

Anexa_2_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Implementare

Anexa_3_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Certificare

Anexa_4_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Comunicare

sus

REZULTATE SELECTIE_APEL2_PROF

vezi adresa

SELECȚIE EXPERȚI PROIECT PROF

Casa Corpului Didactic Bacău organizează selecție pentru ocuparea unor posturi de expert în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587.
În fișierul atașat veți găsi anunțul de selectie


Adresa ME selectie participanti la programele de formare PROF I- Mentorat de cariera didactica si PROF II - Mentorat de practica pedagogica Proiect POCU 145687 PROF

Nr.   51/POCU_146587/09.09.2021

 Ref.: Selectia participantilor la programele de formare  PROF I - Mentorat de cariera didactica  si   PROF II - Mentorat de practica pedagogica

        Va comunicam ca, in cadrul proiectului necompetitiv sistemic -  Profesionalizarea carierei didactice-PROF –  pe care Ministerul Educatiei, in calitate de beneficiar, il implementeaza, in parteneriat, ca etapa care urmeaza crearii de comunitati de invatare la nivelul bazelor de practica pedagogica-BPP-in amplul proces de reconfigurare a sistemului formarii profesionale pentru cariera didactica, se va operationaliza formarea continua in domeniul mentoratului didactic.

        Procesul de formare continua se intampla in scoala, pe sistemul practicii pedagogice, nu in afara ei, nu prin scoaterea profesorilor de la cursuri si/sau prin plasarea lor in contexte de invatare externe procesului de invatamant,  si  implica relatia profesor-elev, pe un model de tip peer-learning.

       Atat partea practica a formarii initiale cat si formarea continua a cadrelor didactice, ca dezvoltare profesionala, se fac in formatul  comunitatii de invatare , prin  bazele de practica pedagogica-BPP-  consortii scolare care reunesc, sub coordonarea unei scoli de aplicatie, diverse tipuri de unitati de invatamant. 

       Rolul profesorului mentor, in cadrul unei comunitati de invatare, construite, pentru inceput, in cadrul proiectului PROF, pe structura bazei de practica pedagogica, devine foarte important. Acesta identifica nevoia de formare, sustine, mediaza, valideaza si disemineaza formarea, pe baza standardelor de formare asociate profilului de formare al profesorului.

       Avand in vedere graficul activitatilor proiectului si specificul activitatilor in cadrul celor 100 de baze de practica pedagogica – BPP, care insumeaza 529 unitati de invatamant preuniversitar, organizate in sistem de consortiu scolar,

       in  conformitate cu precizarile din  Contractul de finantare  nr. 32811/31.03.2021, incheiat intre   Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene  – Directia Generala Programe Europene si Capital Uman si  Ministerul Educatiei , pentru proiectul POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 -   Profesionalizarea carierei didactice-PROF ,

            in baza prevederilor  OME nr. 3654/12.04.2021 privind infiintarea, organizarea si functionarea bazelor de practica pedagogica , si a notei nr. 22/POCU_146587/8.06.2021, de validare a Bazelor de practica pedagogica (BPP) la nivelul judetelor/municipiului Bucuresti,

                         in conditiile in care programele de formare:

             -  PROF I - Mentorat de cariera didactica  cat.1, b) - 120 de ore – 30 de credite profesionale transferabile;

            -  PROF II - Mentorat de practica pedagogica  -   cat.1, b) - 120 de ore – 30 credite profesionale transferabile,

            au fost  acreditate conform OME nr. 4618 din 11.08.2021 si vor fi implementate in sistem  online  (62 de ore in sistem  online sincron  si 58 de ore in sistem  online asincron ),    

             va solicitam sa  asigurati selectia cadrelor didactice  care vor participa, in calitate de formabili, la cele doua programe, potrivit precizarilor din prezenta adresa.

            Se va avea in vedere ca un cadru didactic poate fi selectat si poate participa in cadrul proiectului  Profesionalizarea carierei didactice-PROF , in calitate de formabil, numai la unul din programele de formare mentionate in prezenta adresa.

            La inscrierea in programul de formare, cadrul didactic va completa o declaratie pe proprie raspundere, cu privire la neparticiparea la un program de formare cu aceleasi obiective, finantat din fonduri structurale, in cadrul perioadei de referinta pentru programul POCU.

1.      Programul de formare  PROF I - Mentorat de cariera didactica  va fi implementat, in etape, de catre cele 4 universitati partenere in cadrul proiectului, in calitate de furnizori ai programului - Universitatea  Lucian Blaga  din Sibiu, Universitatea  Transilvania  din Brasov, Universitatea  Dunarea de Jos  din Galati, Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie  George   Emil Palade  din Tg.Mures.

La programul de formare  PROF I - Mentorat de cariera didactica , pentru fiecare judet/ pentru municipiul Bucuresti, selectia cadrelor didactice participante la formare se va realiza, potrivit indicatorilor proiectului, in principal din BPP, dupa cum urmeaza:

1)   10-20 de cadre didactice din BPP (10 cadre didactice in judetele cu o singura baza de practica pedagogica, 16 cadre didactice in judetele cu 2-3 baze de practica pedagogica, 20 de cadre didactice in judetele cu mai mult de 3 baze de practica pedagogica). Pentru municipiul Bucuresti, in care sunt 20 de baze de practica pedagogica, selectia cadrelor didactice participante la formare se va realiza cu minimum  15 cadre didactice /baza de practica pedagogica dar nu mai mult de 20.

2)  8-14 cadre didactice din urmatoarele categorii:

             2.1.   cadre didactice din alte unitati de invatamant decat BPP,  care au  statut de profesori mentori - ca urmare a selectarii lor si a numirii in functia didactica de profesor mentor, prin decizie  a inspectoratului scolar, cf. Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului  nr. 5485/2011  pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice  - sau ca urmare a participarii la programe de formare nationale desfasurate in cadrul unor proiecte sistemice,  prin care s-a constituit  un corp national de profesori-mentori,

             2.2.  cadre didactice din alte unitati de invatamant decat BPP, cu experienta didactica si cu activitate metodica,

 cu respectarea cumulativa a urmatoarelor  conditii:

1.      a) studii: superioare, corespunzatoare functiei didactice ocupate;

2.      b) statut profesional: titular in invatamantul preuniversitar;

3.      c) evolutie in cariera: minimum gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor;

4.      d) calitatea activitatii desfasurate: calificativul anual  Foarte bine,  obtinut in fiecare dintre ultimii 4 ani scolari( pentru cadrele didactice care ocupa functii de indrumare si control la nivelul inspectoratelor scolare/CCD si care nu au fost evaluate pentru anul scolar 2020-2021 se vor lua in considerare numai calificativele din primii trei ani ai perioadei de referinta);

5.      e) experienta de minimum 2 ani in activitati metodice sau de inspectie scolara/coordonare activitati din cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/ experienta de minimum 2 ani in formarea si dezvoltarea profesionala/experienta in activitati didactice tip suport pentru predarea-invatarea-evaluarea desfasurate in sistem  blended learning  / online , in anii scolari 2019-2020 si 2020-2021.

In procesul de selectie a cadrelor didactice, se va avea in vedere asigurarea echilibrului la nivelul ciclurilor de invatamant, astfel incat, in grupul formabililor, constituit la nivelul unei comunitati de invatare, sa fie incluse cadre didactice de la toate nivelurile de invatamant  - educatoare/ invatatori/profesori pentru invatamantul prescolar /primar; profesori pentru invatamantul gimnazial/liceal.

 Pentru profesorii metodisti din cadrul CCD, inclusiv pentru directorii CCD, pentru profesorii care ocupa functii de inspector pentru dezvoltarea resurselor umane si pentru profesorii metodisti din cadrul liceelor pedagogice care ocupa functii de director/director adjunct, se considera indeplinite criteriile de selectie in vederea participarii la programul de formare, daca se respecta precizarile de la litera e).

            Pentru litera e), unitatea de invatamant/ISJ/CCD va certifica tipul de experienta detinuta de cadrul didactic care participa la programul de formare.

            Urmare a implementarii programului si certificarii formatorilor in domeniul mentoratului de cariera didactica, se va constitui, la nivelul fiecarui judet/la nivelul municipiului Bucuresti,  Corpul national de formatori in domeniul mentoratului de cariera didactica.

             Membrii  Corpului national de formatori in domeniul mentoratului de cariera didactica  vor putea avea calitatea de formatori in programele ce se vor implementa in cadrul proiectului, cu conditia ca acestia sa aiba calitate de formator, recunoscuta de Ministerul Educatiei.

1.      Programul de formare  PROF II - Mentorat de practica pedagogica  va fi implementat, in etape, de catre cele 4 universitati partenere in cadrul proiectului, in calitate de furnizori ai programului - Universitatea  Lucian Blaga  din Sibiu, Universitatea  Transilvania  din Brasov, Universitatea  Dunarea de Jos  din Galati, Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie  George   Emil Palade  din Tg.Mures.

Programul are drept scop formarea profesorilor-mentori, coordonatori de practica pedagogica si/sau de formare continua, in sistem de mentorat din bazele de practica pedagogica-BPP, pe arii curriculare/domenii.

La acest program de formare participa  numai  cadrele didactice din BPP, intre 8-16 formabili din fiecare BPP, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

1.      a) studii: superioare, corespunzatoare functiei didactice ocupate;

2.      b) statut profesional: titular in invatamantul preuniversitar, intr-o unitate de invatamant care face parte din BPP;

3.      c) evolutie in cariera: minimum gradul didactic II;

4.      d) calitatea activitatii didactice: calificativul anual  Foarte bine,  obtinut in fiecare dintre ultimii 4 ani scolari;

5.      e) coordonare/indrumare/realizare stagii de practica pedagogica/coordonare activitati din cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/atributii privind formarea si dezvoltarea profesionala/experienta in activitati didactice tip suport pentru predarea-invatarea-evaluarea desfasurate in sistem blended learning sau online, in anii scolari 2019-2020 si 2020-2021, certificata de conducerea unitatii de invatamant/CCD/ISJ.

 N.B. In situatia in care, in cadrul BPP, sunt titulare cadre didactice care coordoneaza sau indruma practica pedagogica dar au numai calitatea de profesor definitiv in invatamantul preuniversitar, avand in vedere experienta lor metodica, acestia pot participa la selectia pentru programul de formare, cu respectarea tuturor celorlalte conditii.

            In vederea asigurarii cadrului de legalitate, obiectivitate si transparenta a procesului de selectie, la nivelul fiecarei case a corpului didactic vor fi publicate: criteriile de selectie, calendarul, numarul de locuri alocat, alte informatii-suport. 

            Pentru fiecare dintre cele doua programe de formare, rezultatul selectiei formabililor, realizat de catre fiecare CCD, va fi transmis electronic, atat in format scanat, certificat prin semnatura directorului CCD, cat si editabil, Casei Corpului Didactic partener in proiectul PROF, conform arondarii din  anexa nr.1  care este parte integranta din prezenta adresa. Documentele referitoare la selectie, in format letric, asumate prin semnatura si stampila, vor fi transmise si pastrate la sediul fiecarui CCD partener.

            Listele cuprinzand datele de identificare ale formabililor selectati, pentru judetele arondate, realizate conform machetei din  anexa nr. 2 , transmise atat in format editabil cat si in format scanat, certificate prin semnatura directorului CCD, insotite de   rapoarte analitice  privind procesul de selectie realizat de catre fiecare CCD (conform machetei din  anexa nr. 3 ), se transmit la CCD partener in vederea verificarii si centralizarii, pana la data de  17 septembrie 2021 .

Fiecare CCD partener elaboreaza, impreuna cu  expertii grup tinta ai universitatilor partenere, potrivit arondarilor realizate in cadrul proiectului, si transmite la CCD coordonator listele si  rapoartele sintetice  privind selectia formabililor din judetele arondate, pana la data de  20 septembrie 2021.

CCD coordonator transmite la sediul proiectului, Directia Formare Continua din cadrul Directiei Generale Management Resurse Umane si Retea Scolara, pe adresele de e-mail:  muza.maftei@edu.gov.ro dorin.roscan@formare.edu.ro elena.dinu@formare.edu.ro   pana la data de 22 septembrie 2021  lista finala a formabililor, separat pentru fiecare dintre cele doua programe si raportul sintetic general.

            In procesul de selectie, se va respecta principiul bunei organizari, evitandu-se supraincarcarea  programului unui cadru didactic, evaluandu-se atat capacitatea cat si disponibilitatea unui cadru didactic de a parcurge programul de formare. Se va evita totodata perturbarea bunei desfasurari a procesului de predare-invatare-evaluare in unitatea de invatamant in care isi desfasoara activitatea cadrul didactic selectat.

            Cadrele didactice care indeplinesc conditiile de eligibilitate si pentru care s-a validat participarea la formare in cadrul proiectului  Profesionalizarea carierei didactice-PROF  vor incepe activitatile de formare in luna  octombrie 2021,  potrivit planificarilor realizate de universitatile partenere, furnizori ai programelor de formare.  

            Casele corpului didactic judetene/ Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucuresti si bazele de practica pedagogica, pun in aplicare, cu celeritate, prevederile prezentei adrese.

  Anca-Denisa PETRACHE,

     Manager de proiect

                                                               Elena DINU,

                                                            Expert asigurarea calitatii programelor de formare continua

sus

Completarea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar
În perioada 15.03 - 21.03.2023, se realizează înscrierea cadrelor didactice pentru Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar.
Pentru dobândirea calității de membru în Corpul național de formatori, cadrul didactic trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile precizate în adresa nr. 517/DGMRURS/10.03.2023, atașată.
Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile se înscriu online, prin accesarea următorului link:


sus


SECȚIUNEA PROGRAMELOR DE FORMAREAdresă informare Ministerul

Organizarea și desfășurarea activităților de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de învățare, pealizate în cadrul proiectului PROF III și PROF IV, se pot realiza prin intermediul site: https://www.eprof.ro
RE

REZULTATE

Conferinta mentorat didactic _146587_proiect PROF (25-26 nov. 2021)

în perioada 25-26 noiembrie 2021, se va organiza, în sistem  online, prima dintre cele două conferințe științifice internaționale pe tema carierei didactice din cadrul proiectului necompetitiv sistemic POCU,  Profesionalizarea carierei didactice-PROF.

Pentru detalii accesați

link

Rolul primei conferințe organizate de Ministerul Educației în cadrul proiectului PROF, conferință găzduită virtual de Universitatea  Lucian Blaga  din Sibiu, este acela de a elabora o diagnoză a sistemului de formare pentru cariera didactică  la nivel național, de a integra elementele definitorii pentru formarea profesională continuă în cariera didactică din România în cadrul european/internațional și de a stabili linii directoare pentru profesionalizarea carierei didactice prin restructurarea paradigmei formării și prin asumarea modelului mentoral ca model formator în cariera didactică. 
Buna funcționare a modelului mentoral este determinată de relația de cooperare instituțională între centrele de formare pentru cariera didactică, bazele de practică pedagogică-BPP și instituțiile  facilitatoare de formare continuă în cariera didactică, realizate în proiect în formatul centrelor de tutorat didactic-CTD-pe care le coordonați.