Centre de documentare şi informare din județul Bacău  centrelor


LEGISLAŢIE
LEGISLAȚIE CDI

1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS Nr. 5079/31.XII.2016, Titlul VI, Capitolul IV ;

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin OMECTS Nr. 5556/07.X.2011;

3. Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS Nr. 6143/01.XI.2011;

  • Anexa nr. 30: Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de profesor documentarist din învăţământul preuniversitar;
  • Anexa nr. 31: Fişa cadru a postului de profesor documentarist;

4. Anexa nr. 15 la OMEN Nr. 3597/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS Nr. 6143/01.XI.2011.


ACTIVITATE METODICĂ

Scrisoare metodică

Planificarea activităților metodice  - anul școlar 2022 - 2023.
Planificarea activităților metodice - anul școlar 2022 - 2023. 

PROCEDURA DE ÎNFIINȚARE/REAMENAJARE A UNUI C.D.I.

1. Procedura reamenajare CDI.


2. Procedura înființare CDI.


CERCURI METODICE

AN ŞCOLAR 2017 - 2018


Primul cerc metodic al responsabililor CDI  din acest an şcolar a avut loc joi, 25.01.2018, la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Bacău, având ca temă Lectura imaginii în CDI. Întâlnirea a cuprins o activitate pedagogică legată de utilizarea filmului pentru înțelegerea unei opere literare, și susţinerea referatului cu titlul Concepte teoretice și semnificații ale lecturii cu și prin imagini.

Centrele de documentare şi informare se află sub coordonarea metodologică a Casei Corpului Didactic, de cercul metodic ocupându-se dra Vasilica Petronela Irimia, profesor formator în cadrul CCD Bacău.

CDI MOINEȘTI - CERC


Al doilea cerc metodic al responsabililor CDI din acest an şcolar a avut loc miercuri, 21.03.2018, la Şcoala Gimnazială „George Enescu” din Moineşti, având ca temă Activitatea culturală - cadru pentru dezvoltarea competenţelor cheie ale elevului.Întâlnirea a cuprins o activitate demonstrativă legată de sărbătoarea Paştelui şi susţinută de prof. documentarist Eduard Dumea, în colaborare cu prof. Ioana Alupei şi prof. Gina Enea, ultimii coordonând elevii participanţi din clasele a III-a C şi a VII-a C. Centrele de documentare şi informare se află sub coordonarea metodologică a Casei Corpului Didactic, de cercul metodic ocupându-se dra Vasilica Petronela Irimia, profesor formator în cadrul CCD Bacău.

AN ŞCOLAR 2019 - 2020

Primul cerc metodic al responsabililor CDI din anul şcolar 2019-2020 a avut loc joi, 5.12.2019, la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Bacău, având ca temă Clubul DEBATE î n CDI .

Întâlnirea a cuprins o dezbatere demonstrativă susținută de membrii Clubului de Debate din liceu (coord., prof. Adriana Ciorcilă), plecând de la moțiunea „Jocurile video influențează negativ societatea”. În etapa de cercetare documentară necesară construirii argumentelor, activitatea a fost pregătită în colaborare cu prof. documentarist Agnes Dolineanu.

Ordinea de zi a mai cuprins prezentarea lucrării de gradul I cu tema „Îmbunătățirea competențelor de comunicare în CDI prin educație muzeală”, de către prof. documentarist Crina-Daniela Bir ó -Bălan (Școala Gimnazială Palanca), prezentarea „Raportului privind activitatea centrelor de documentare și informare din județul Bacău, în anul școlar 2018-2019” (prof. formator Vasilica-Petronela Irimia, responsabil rețea CDI din județul Bacău), aspecte organizatorice privind derularea cercurilor metodice în anul școlar 2019-2020.